Gradbeni inženiring

Gradbeni inženiring v sklopu družbe Kolektor Koling s svojo strokovnostjo, znanjem in izkušnjami sledi konceptu od ideje do izvedbe.

Nudimo celovit pristop k pripravi in izvedbi investicij na področju industrijske, poslovne in stanovanjske gradnje, od začetne idejne zasnove prek načrtovanja in izvedbe do začetka obratovanja objekta.

Prav tako odgovorno in strokovno pristopamo k vsem vrstam adaptacij in vzdrževalnim delom na obstoječih objektih.


 

Faza priprave projektov

 • Predhodne študije,
 • Investicijski programi,
 • Idejne zasnove

Predhodne študije oziroma investicijski programi so v praksi smiselni predvsem pri večjih gradbenih projektih (projekti dejavnosti, ki jih narekuje razvoj novih proizvodov, programov ali tehnologij).

Odločitev investitorja za gradnjo objekta temelji na pozitivni oceni predhodne študije za investicijo, kar pomeni, da je nameravana investicija možna in obenem tudi dovolj uspešna.

Faza priprav na izvedbo

 • Pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Organizacija in vodenje razpisov
 • Terminski plan izvedbe projekta
 • Analiza in postopki za izbiro izvajalca
 • Izdelava ponudbe za investitorja
 • Priprava in podpis izvajalskih pogodb

S stališča projektnega ravnanja je v tej fazi izredno pomembno zbiranje ponudb (javni razpisi, prosto zbiranje ponudb). Na osnovi analize prispelih ponudb so pomembna merila: cena, plačilni in drugi finančni pogoji, reference, kadri, rok izvedbe, izbor izvajalcev GOI del.
Po izbiri izvajalcev in potrjeni ponudbi investitorja sledi aktivnost naročanja storitev in proizvodov – priprava in podpis izvajalskih pogodb.

Faza izvedbe vključuje aktivnosti gradnje, primopredaje in poskusnega obratovanja.

 • Izvedba GOI del
 • Kontrola izvedbe del/koordinacija
 • Strokovni in obračunski nadzor
 • Tehnični pregled
 • Primopredaja in kakovostni pregled objekta
 • Končni obračun
 • Končno poročilo (tehnični in finančni del)
 • Kontrola objekta v garancijskem roku/skrb za odpravo pomanjkljivosti

Gradnja objekta predstavlja izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del (GOI dela), pogosto pa vključuje tudi montažo napeljav in opreme. V tej fazi je potrebno zagotoviti strokovni nadzor nad gradnjo.

Po končani gradnji se izvede primopredaja objekta s tehničnim pregledom in kontrolo izgradnje objekta. Prevzemu sledi končni obračun zgrajenega objekta. Izvajalec ima do investitorja v času poskusnega obratovanja in v pogodbeno dogovorjenem garancijskem roku vse pogodbene obveznosti.

Ob zaključku projekta je potrebno izdelati končno poročilo, ki vsebuje tehnični in finančni del.

Zadnje reference s področja gradbenega inženiringa

Vse reference